Mikhail Saakashvili

Mikhail Saakashvili

Georgian President Mikhail Saakashvili.