Mikhail Saakashvili

Georgian President Mikhail Saakashvili.